Stanovy občanského sdružení

Čl. l

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení : ČESKÁ KOMORA KLASICKÉ HOMEOPATIE

zkráceně: "ČKKH" ( dále jen "sdružení" )

Sídlo: Milady Horákové 899/50, 602 00 Brno

Čl. II

Právní postavení sdružení

l. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III

Cíle a záměry sdružení

1. Podporovat u homeopatů nejvyšší standard profesionální praxe klasické homeopatie, tak aby nejlépe dokázali navrátit a zlepšit zdraví klientů.

2. Ustanovit a udržovat mezi členy ČKKH kritéria vzdělání, výcviku, kvalifikace, etiky a disciplíny klasických homeopatů, pro vývoj profese, pro rozvoj homeopatie a pro dobro a ochranu veřejnosti.

3. Založit a udržovat pro dobro veřejnosti registr kvalifikovaných klasických homeopatů, kteří jsou registrováni v ČKKH.

4. Propagovat a udržovat právo profesionálního homeopata na praktikování klasické homeopatie v ČR a usilovat o oficiální uznání profese od vládních národních institucí, jakož i od nadnárodních vládních organizací.

5. Jednat jako odborná poradní organizace pro vládní, vědecké, akademické a jakékoli jiné relevantní instituce. 6. Propagovat a udržovat svobodnou volbu veřejnosti, aby si mohla zvolit homeopatickou léčbu jako nedílnou součást své zdravotní péče.

7. Propagovat a chránit definici "Homeopatie": "Homeopatie je umění léčby a lékařská věda klinicky vyvinutá na základě principů, které objevil Samuel Hahnemann a popsal ve své knize ´Organon´.

V praktikování homeopatie jde o výběr a předpis jednoho léku, o kterém je díky předchozímu vyzkoušení na zdravých lidech a z klinické zkušenosti známo, že produkuje podobný symptomatický obraz jako daný pacient. Lék je předepsán v nejmenší možné dávce, které je zapotřebí k zahájení léčebného procesu."

8. Propagovat a chránit definici "Homeopatického léku":

"Homeopatický lék je substance, o které je díky předchozímu vyzkoušení na zdravých lidech, nazývaném „proving“, a z klinické zkušenosti známo, že produkuje podobný symptomatický obraz jako daný pacient. Většina léků je předepisována v potencovaném stavu, který je produktem standardizovaného procesu trituace, sériového rozředění a protřepání, který je znám jako „potencování“. Potencování zvyšuje potenciální terapeutický účinek léků.

Lék je homeopatický jen v tom případě, kdy je schopen produkovat u zdravých lidí podobné symptomy jako má daný pacient, kterému je lék předepsán."

9. Podporovat jednotu a soulad uvnitř profese klasické homeopatie prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny vědomostí, zkušeností a zdrojů.

10. Vytvořit profil klasického homeopata a definovat jeho roli.

11. Propagovat a podporovat výzkum všech aspektů umění a vědy homeopatie.

12. Zajistit pro použití profesionálního homeopata neustálou dostupnost všech jednotlivých potencovaných léků ve všech potencích a matečních tinkturách, vyrobených podle nejvyšších kritérií homeopatické farmacie.

Čl. IV

Členství

l. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a s etickým kodexem klasického homeopata a kteří vyhověli požadavkům písemné a ústní zkoušky z klasické homeopatie a medicínských znalostí v rozsahu dle etického kodexu - dodatku A.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem členství je osvědčení o registraci člena v rejstříku, který sdružení vede.

5. Členství zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení se sdružení,

b) úmrtím člena,

c) zrušením členství na základě rozhodnutí výboru dvoutřetinovým poměrem hlasů, a to zejména pro závažné nebo opakované porušení stanov sdružení nebo etického kodexu klasického homeopata dle postupů pro vyřizování stížností,

d) nezaplacením členského příspěvku ani po dvou upomínkách, a to do 31. 12. každého roku,

e) zánikem sdružení,

f) proti rozhodnutí výboru sdružení o přijetí člena nebo o zrušení členství se lze odvolat k nejbližší valné hromadě sdružení. Při zániku členství je povinností člena odevzdat Osvědčení o registraci, vydané výborem ČKKH.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo:

a) obracet se na sdružení s žádostí o podporu a pomoc při vykonávání homeopatické poradenské praxe

b) podílet se na činnosti sdružení

c) být volen do orgánů sdružení

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost :

a) dodržovat stanovy sdružení

b) dodržovat etický kodex klasického homeopat

c) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy 1 x ročně, se splatností do 30. 6. běžného roku.

Čl. VI

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada,

b) výbor,

c) revizní komise,

d) disciplinární komise

Čl. VII

Valná hromada

l. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 ročně. Výbor svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. O svolání valné hromady uvědomí výbor vhodným způsobem všechny členy – například vyvěšením na vývěsce v místě sídla, na internetu, dopisem.

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení

b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční uzávěrku hospodaření

c) volí členy výboru, prezidenta a viceprezidenty ČKKH a členy revizní komise

d) rozhoduje o zrušení sdružení

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 6. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá výbor náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná v počtu členů, kteří se na ni dostavili. Může být zahájena nejdříve 1 hodinu po zahájení řádné valné hromady a její program musí být shodný s programem řádné valné hromady. Usnesení náhradní valné hromady je platné , jestliže s ním souhlasí nejméně dvě třetiny přítomných členů.

7. Valná hromada rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí výboru.

Čl. VIII

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor má minimálně 5 členů. 3. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Výbor svolává prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident nejméně 4 x ročně. 5. Výbor zejména:

a) činí neodkladná rozhodnutí a v případě nutnosti volí nového prezidenta, jehož volba musí být potvrzena nejbližší valnou hromadou

b) koordinuje činnost sdružení

c) svolává valnou hromadu

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady

e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení

f) rozhoduje o zrušení členství a to zejména pro závažné, nebo opakované porušení stanov sdružení, nebo etického kodexu klasického homeopata dle postupu pro vyřizování stížností

6. Prezident a viceprezident výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.

7. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9. Dojde-li v průběhu v období mezi valnými hromadami ke snížení počtu členů výboru, doplňuje se výbor kooptací nového člena z řad členů sdružení. Kooptace podléhá schválení nejbližší valnou hromadou.

Čl. IX

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem, který za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má nejméně 3 členy.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 1 x ročně.

4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X

Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) příjmy z přednášek a školení, pořádaných sdružením

b) dary a příspěvky fyzických i právnických osob

c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení

d) členské příspěvky

3. Z prostředků sdružení bude v souladu s tímto statutem přispíváno na:

a) úhradu nákladů spojených s činností sdružení a propagací sdružení a jejich cílů

b) úhradu nákladů odborných lektorů pro přednášky a osvětovou činnost,

c) náklady na reprezentaci sdružení

d) náklady na nákup a překlady odborné literatury,

4. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XI

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a) rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XII

Postup pro vyřizování stížností

1. Obecná ustanovení

a) Stanovení postupu pro vyřizování stížností je zajišťuje nestranné přezkoumání stížnosti na registrovaného člena ČKKH. ČKKH působí při stížnostech jako prostředník a pomáhá objasňovat vztahy registrovanými homeopaty a jejich klienty a mezi registrovanými homeopaty navzájem. ČKKH uznává, že některé stížnosti mohou být výsledkem nedorozumění.

b) Členové výboru ČKKH se mohou aktivně zúčastnit oficiálního soudního procesu jako znalci z oboru klasické homeopatie, nebo delegovat do této funkce členy, případně čestné členy ČKKH.

c) Stížnost může podat kdokoliv. Stěžovatel, který uvažuje o podání formální stížnosti, se může předem důvěrně poradit s výborem ČKKH.

d) Formální stížnost je třeba podat nejpozději do tří let od události, která stížnost vyvolala.

e) Po úvodním šetření následuje udělení trestu nebo je zahájen další proces za účelem vyjasnění a vyřešení situace za přítomnosti obou zúčastněných stran.

2. Tresty

a) Napomenutí je potrestáním ve věci relativně drobné záležitosti, která nezpůsobila žádné škodlivé následky.

b) Důtka se uděluje za chování silně vybočující z mezí očekávaných od profesionálního homeopata a stížnost proti němu byla shledána oprávněnou, anebo při opakovaní relativně drobných problémů, když člen ignoroval napomenutí.

c) Dočasné vyloučení na dobu nejdéle do dvou roků se uděluje členovi, který se ukázal být nezpůsobilým praktikovat a vyžaduje se jeho další vzdělání nebo za nesprávné chování, které se opakovalo navzdory dřívějším opatřením výboru ČKKH jako je napomenutí nebo důtka.

d) Vyloučení z členství je mezním opatřením, které se uděluje, jestliže díky hrubé neschopnosti či nesprávnému chování člena není možno dále tolerovat jeho členství v ČKKH.

e) Tresty musí označovat jaké chování, činnost či opomenutí člena je napomínáno, jaký druh nápravy se vyžaduje a jak bude posuzována, délku trvání účinnosti a následky jeho neuposlechnutí. Rozhodnutí o trestu je členovi sděleno písemně. O výsledcích jednání ohledně postupu při projednávání stížností a případném trestu budou písemně spraveny obě strany.

3. Odvolání

a) Proti postupu vyřizování stížností a proti udělenému trestu se člen může odvolat k výboru ČKKH do 15 dnů od obdržení písemné zprávy. Disciplinární komise zasedne do 3 měsíců od doručení odvolání výboru ČKKH.

b) Disciplinární komise se skládá z 2 členů výboru komory a 3 řádných členů ČKKH vybraných pomocí losu. Disciplinární komise může předvolat obě strany k odvolávacímu jednání.

c) Odvolání lze podat, jestliže:

(1) se objevil nový důkaz, který v době slyšení nebyl k dispozici,

(2) existuje důkaz, že nebyl dodržen správný postup pro vyřizování stížností

(3) člen se domnívá, že s ním bylo při postupu pro vyřizování stížností zacházeno nespravedlivě

d) Kromě písemného prohlášení musí ten, kdo se odvolává, dodat i písemné důkazy, které budou přečteny nebo předány k nahlédnutí všem, kdo se zúčastní anebo jsou zastoupeni v jeho prospěch při odvolacím řízení.

e) V případě, že se obě strany shodnou na některých nebo všech dokladech či faktech, lze je předložit odvolací komisi jako odsouhlasené informace.

f) Rozhodnutí většiny členů odvolací komise je konečné. Jakékoliv snížení trestu vyžaduje většinový souhlas. Vyrozumění o výsledku odvolání bude písemně oznámeno oběma zúčastněným stranám.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Z rozhodnutí výboru mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli klasické homeopatie, kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Čestní členové se mohou aktivně zapojit do práce výboru ČKKH

3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Brně dne 20. března 2004